fbpx

Diētas Ēdienkartes Tievēšanas izaicinājums

Meklēt
Close this search box.

Privātuma politika

Lai veiktu pasūtījumu pieņemšanu un izpildi jūs uzticat mums savus personas datus. Šī konfidencialitātes politika ir izstrādāta, lai palīdzētu jums saprast, kādu datus mēs apkopojam, kāpēc mēs to darām un kā mēs tos izmantojam. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ceram, ka veltīsiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šo dokumentu.

 

Definīcijas

Klients ir jebkura fiziska persona, kura veic pieteikumu konsultācijai interneta vietnē dietsabc.com vai izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus dietsabc.com sniegtos pakalpojumus.

Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija pēc kuras ir iespējams identificēt klientu.

Apstrāde ir jebkura ar Klienta personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, saskaņošana, dzēšana vai iznīcināšana vai jebkura cita ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā datu vākšana, kopēšana, ierakstīšana, glabāšana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).

Personas datu pārzinis ir dietsabc.com, turpmāk tekstā – Datu pārzinis.

 

Personas datu ieguve

Klientu personas datu iegūšana var notikt sekojoši:

 • Veicot pirkumu / noformējot pasūtījumus tīmekļa vietnē dietsabc.com un sniedzot informāciju par sevi, lai Datu pārzinis spētu izpildīt noslēgtā līguma noteikumus un lai turpmāk sazinātos ar jums (Jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, vecums, dzimums, svars). Personas dati var tikt iegūti mūsu tīmekļa vietnē dietsabc.com vai citā vietā kurā var tikt noslēgts pirkuma līgums.
 • Iesniedzot Datu pārzinim pieteikumus, pieprasījumus, sūdzības un veicot saraksti. Datu apjomu nosaka klients. Dati tiek iegūti kad jūs tos iesniedzat Datu pārzinim.
 • Veicot saraksti vai sazvanīšanos ar klientu, lai precizētu pasūtījuma izpildei nepieciešamo informāciju. Dati tiek iegūti sarakstes vai zvana laikā ar klientu.
 

Citu datu ieguve

Datu pārzinis veic arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj jūs tieši vai netieši identificēt. Mēs varam ievākt arī vispārīgas ziņas par klientu darbību mūsu tīmekļa vietnē. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu iegūt informāciju par to, kādi raksti un sadaļas piesaista vislielāko interesi un attiecīgi sagatavot klientiem interesantu vietnes saturu. Vairāk par anonīmo ziņu ievākšanu jūs varat uzzināt iepazīstoties ar mūsu Sīkdatņu atrunu.

 

Iegūto klienta personas datu izmantošana

Datu pārziņa iegūtie personas dati tiek izmantoti pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem noslēgtie līgumi (ēdienkartes vai treniņu programmas sagatavošanai), izpildot juridisku pienākumu, Datu pārziņa leģitīmajās interesēs, prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai u.tml.

 

Personas datu nodošana trešajām pusēm

Datu pārzinis apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, ja tā nenodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni, izņemot šādus gadījumus:

 • klients ir piekritis savu personas datu nodošana trešajām pusēm;
 • personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu ar klientu jau noslēgto līgumu;
 • personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
 • Datu pārzinis var nodot jūsu personas datus trešajām pusēm kuras sniedz pakalpojumus Datu pārzinim un kuras nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni, piemēram – grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem.
 

Personas datu apstrādes apjoms un teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ) tiktāl cik  tas ir nepieciešams līgumu izpildei un Datu pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai.

 

Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt:

 • pamatots ar līgumu ar Klientu;
 • Datu pārziņa leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Personas dati, kuri nav nepieciešami rēķinu izrakstīšanai un grāmatvedības uzskaites veikšanai tiek dzēsti 5 dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas. Informācija par starp Pārzini un Klientu noslēgtajiem līgumiem tiek glabāta 10 gadus pēc līgumsaistību izpildes. Grāmatvedības reģistri un grāmatvedības organizācijas dokumenti tiek glabāti 10 gadus. Cita informācija vai dati tiek uzglabāti atbilstoši Datu pārziņa leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par lietvedību u.tml.).

 

Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati ir sekojošas tiesības:

 • Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
 • Iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem.
 • Prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu un ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem.
 • Ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kamēr Datu pārzinis izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz klienta datu dzēšanu.
 • Saņemt informāciju, vai Datu pārzinis apstrādā klienta Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
 • Saņemt savus Personas datus, ko klients ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un/vai līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība). Izņemot gadījumus kad Klienta personas dati ir dzēsti beidzoties to glabāšanas periodam.
 • Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 • Aizliegt savu datu apstrādi pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskas sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.

Dodot savu Piekrišanu personas datu apstrādei, Klients apstiprina, ka Pārzinis ir tiesīgs veikt augstāk minētās darbības saskaņā ar GDPR, kā arī apstiprina, ka saskaņā ar GDPR prasībām viņš ir informēts un viņam ir zināma informācija par:

 • personas datu apstrādes pārzini;
 • savu personas datu apstrādes mērķiem;
 • savu personas datu iespējamiem saņēmējiem;
 • savām tiesībām piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus;
 • personas datu apstrādes tiesisko pamatu;
 • savām tiesībām bez maksas saņemt informāciju par tām fiziskām un juridiskām personām, kas noteiktajā laikā periodā ir saņēmušas no Pārziņa informāciju par Klientu;
 • to, ka personas datu pārzinim ir aizliegts iekļaut Klientam sniegtajā informācijā par personas datu saņēmējiem valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;
 • datumu, kad Klienta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi vai dati ir dzēsti vai bloķēti;
 • personas datu ieguves avotu, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust;
 • savām tiesībām saņemt informāciju, kas par viņu bija savākta personu datu apstrādes sistēmā, ja likums neaizliedz šādu informāciju sniegt.

Gadījumā, ja Klients  pieprasa Pārzinim sniegt iepriekš minēto informāciju, Pārzinis to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Vajadzības gadījumā informācijas sniegšanas termiņu var pagarināt līdz 2 mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Pārzinis informē Klientu par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja Klients pieprasījumu iesniedz elektroniskā formā, informāciju, ja iespējams, sniedz elektroniskā formā, izņemot, ja Klients pieprasa citādi. Informāciju sniedz bez maksas.

Ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Pārzinis var pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu, vai atteikties izpildīt pieprasījumu.

Klientam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš ir sniedzis Pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā  un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim un Datu pārzinis tam nerada nekādus šķēršļus, ja:

 • apstrāde pamatojas uz piekrišanu;
 • apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.

Īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, datu subjektam ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Minētās tiesības neattiecas uz apstrādi, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtas oficiālās pilnvaras.

Klientam tā personas datu aizsardzības jautājumos ir tiesības vērsties pie Pārziņa datu aizsardzības speciālista, rakstot vēstuli uz elektroniskā pasta adresi: info@healthy-weightloss.online. Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu attiecīgajā valsts institūcijā, ja Klients uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Klientam ir pienākums pēc iespējas ātrāk informēt Pārzini par jebkurām izmaiņām savos personas datos.

 

Klienta personas datu aizsardzība

Datu pārzinis veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

 

Piekļuve klientu personas datiem

Klientiem, iesniedzot pamatotu rakstveida pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

 • kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
 • kādiem mērķiem tiek veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
 • informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
 

Datu drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Datu pārzinim sniedzot pakalpojumus vai jebkurā citā veidā ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Šifrētais kanāls datu nodošanai nodrošina pircēja personas datu un bankas rekvizītu drošību.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

 • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
 • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
 • personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
 • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu un labošanu ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi;
 • personas datu dzēšanu ja to pieprasa persona uz kuru attiecas konkrētie personas dati un ja datu dzēšana netraucē ar klientu noslēgtā līguma izpildei.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

 

Personas datu apstrādes politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Personas datu apstrādes politikas principus un noteikumus un esat tiem piekrituši. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Personas datu apstrādes politikas galvenajos nosacījumos saskaņā  ar  piemērojamajiem  normatīvajiem aktiem, paziņojot klientiem par attiecīgajiem grozījumiem vietnē dietsabc.com, vai citā veidā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.

Par visiem ar Personas datu apstrādes politikas vai ar datu apstrādi saistītajiem jautājumiem vai, ja vēlaties pilnībā dzēst savus Datu pārzinim nodotos personas datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi: info@healthy-weightloss.online

 

Sīkdatņu izmantošana

dietsabc.com tiek izmantotas sīkdatnes, lai varētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošināt tās darbību un funkcionalitāti u.tml. mērķiem.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Chrome u.c.) saglabā jūsu datorā, mobilajā tālrunī, planšetē …, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Jūs variet atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas.

 

Kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem mēs izmantojam?

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa tiek noteiktas nepieciešamās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Noteikti nepieciešamās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par precēm un pakalpojumiem un iegādāties tos, un lai mēs varētu izpildīt jūsu iniciētos pieprasījumus. Šīs sīkdatnes identificē jūsu iekārtu, taču neizpauž jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus, noskatīties pieprasīto video u.tml.

Šīs sīkdatnes tiek glabātas jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. Nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski. Ja tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, jūs izvēlēsieties tās atspējot, ņemiet vērā – tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Funkcionālās sīkdatnes

Funkcionālās sīkdatnes nodrošina ka vietne atceras jūsu izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai vēlāk jūs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas jūsu iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā jūs lietojiet tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru jūs izvēlieties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai jūsu iekārtu, taču neizpauž jūsu identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas, piemēram, Google Analytics.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmantojam, lai apkopotu informāciju par jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši jums interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu jūsu izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar mūsu atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google AdWords. Mērķa sīkdatnes jūsu galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

 

Sīkdatņu apstiprināšana un atspēkošana

Apmeklējot mūsu vietni, Jums tika attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot vietni vai nospiežot “Sapratu”, jūs apstipriniet, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.

Ja vēlaties, jūs varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Ņemiet vērā, ka tad jums atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Plašāk par sīkdatnēm un to kontrolēšanu un dzēšanu varat uzzināt šeit: https://www.aboutcookies.org/.

Jaunais tievēšanas izaicinājums sākas jau 5. augustā, pēc

Dienām
Stundām
Minūtēm
Sekundēm

Viņi nometa lieko

Tu arī vari!

Jaunais tievēšanas izaicinājums sākas jau 5. augustā, pēc

Dienām
Stundām
Minūtēm
Sekundēm
Tievēšabas izaicinājums

Apmeklējot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu saglabāšanai savā ierīcē, lai uzlabotu vietnes navigāciju un analizētu vietnes lietojumu.

Pārbaudiet savas zināšanas par veselīgu uzturu

26 jautājumi
Apmēram 3 – 5 min.